Lista aktualności Lista aktualności

Obwieszczenie o wydłużeniu konsultacji lasów HCVF

                                                                        Katowice, dnia 25.03.2020
Zn. spr.: ZO.0152.18.2020
 
                                            OBWIESZCZENIE
 
Dotyczy: wydłużenia terminu konsultacji społecznych lasów HCVF

Nawiązując do obwieszczenia z 5 marca br. w tożsamej sprawie, w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) oraz działającna podstawie §2 ust. 3 Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach z dnia 16.02.2016 r. w sprawie lasów o szczególnychwalorach przyrodniczych /HCVF/ na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach (zn.spr.:ZO.0152.3.2016), zmienionego zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Regionalnej DyrekcjiLasów Państwowych w Katowicach z dnia 11.02.2020 roku, z uwagi na wskazanyuprzednio wewnętrzny adres poczty elektronicznej dostępny tylko dla firmowych skrzynek, podaję do publicznej wiadomości informację o prolongacie procedury konsultacji społecznych dotyczących zmian powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na obszarze RDLP w Katowicach.
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

1. zapoznania się z topografią wyznaczonych lasów HCVF na interaktywnej mapie,zamieszczonej na stronie internetowej RDLP w Katowicach, według dostępu:
Nasza Praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF/Konsultacje;
2. składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacjielektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na adres:Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. Huberta 43/45, 40 – 543 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: rdlp@katowice.lasy.gov.pl;
3. zapoznania się z dokumentacją jedynie poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną z biurem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz właściwym terytorialnie nadleśnictwem [kontakty z witryny internetowej], z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną. Ustanawianie lasów HCVF wynika z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC (zasada 9 - zachowanie lasów o szczególnej wartości, kryterium
2 – część konsultacyjna procesu certyfikacyjnego musi skoncentrować się na zidentyfikowanych cechach, świadczących o szczególnej wartości lasu oraz
na alternatywnych sposobach ochrony). Jednocześnie informuję, że właściwym do wydania decyzji o ustanowieniu lasów
HCVF jest właściwy terytorialnie nadleśniczy. Właściwym do wydania uzgodnieniaw przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Katowicach. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w trakcie trwania konsultacji społecznych. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Obwieszczenie umieszcza się na stronie internetowej RDLP w Katowicach oraz stronach internetowych nadleśnictw RDLP w Katowicach (zakładka:Informacje/Aktualności).
 
                                                              Z poważaniem:

                                                    Hubert Wiśniewski
                                                    Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
                                                    /dokument podpisany elektronicznie/
 
 

Materiały do pobrania