Lista aktualności Lista aktualności

Program Zanocuj w lesie

 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie przystępuje z dniem 01.05.2021 r. do programu "Zanocuj w lesie"

 

Szczegóły tutaj

 

Bezpieczeństwo w lesie

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności jednak z pewnymi ograniczeniami takimi jak np.:

  •     uprawy leśne do 4 m wysokości,
  •     powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
  •     ostoje zwierząt,
  •     źródliska rzek i potoków,
  •     obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

  •     wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,
  •     występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ścioły leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10%), informacje o bieżącym stanie zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się  w zakładce informacje; zagrożenie pożarowe,
  •     wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna.

    oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej.

Turysta – osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

Zagrożenie

 Źródło zagrożenia

Zagrożenie urazami powstałymi  w wyniku poślizgnięć, potknięć i upadków

Trudne warunki terenowe (nierówności terenu, śliskie podłoże, zagłębienia terenu, zalegające na powierzchni terenu drewno, gałęzie   lub przedmioty utrudniające poruszanie się )

Zagrożenie urazami spowodowanymi upadkiem przedmiotów z wysokości

Upadek przedmiotów z wysokości (spadające gałęzie lub fragmenty drzew, przewracające się drzewa, upadek drewna podczas załadunku, pozostałe przedmioty spadające z wysokości

Zagrożenie urazami spowodowanymi przez wystające elementy, ostre krawędzie, chropowate powierzchnie

Kontakt z mogącymi spowodować urazy wystającymi elementami, ostrymi krawędziami i chropowatymi powierzchniami podłoża, drzew i krzewów

Zagrożenie  spowodowane  przez zmienne warunki atmosferyczne

Silny ładunek elektryczny spowodowany wyładowaniem atmosferycznym, opady atmosferyczne, wysokie i niskie temperatury.

Zagrożenie  spowodowane  przez drobnoustroje chorobotwórcze (ze szczególnym uwzględnieniem organizmów powodujących boreliozę, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i wściekliznę

Znajdujące się w środowisku,  chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby, w niektórych przypadkach przenoszone przez zwierzęta, w tym kleszcze

Pogryzienie, użądlenie, ukąszenie, zranienie lub stratowanie przez zwierzęta

Zwierzęta znajdujące się w środowisku –dzikie i udomowione

Zagrożenia związane  z  pożarem  lasu lub obiektów  - zadymienie, wysoka temperatura

Pożar lasu  podczas przebywania  w środowisku podatnym na powstawanie pożarów,  w trakcie udziału w akcji gaśniczej lub dogaszaniu pożarzyska.

Kontakt z alergenami

Znajdujące się w środowisku organizmy i substancje wywołujące reakcje alergiczne,

Utrata orientacji w terenie (emocjonalnie trudna sytuacja-stres)

 

Przebywanie w nieznanym otoczeniu, szczególnie w warunkach nocnych. Gdy się zgubisz w lesie nie wpadaj w panikę, spokojnie podążaj w jednym kierunku, aż natrafisz na charakterystyczne punkty terenu. Idąc wzdłuż tych linii, najwyżej kilkaset metrów, na pewno dotrzemy do zbiegu oddziałów, najczęściej oznaczonego specjalnymi, numerowanymi słupkami. Pamiętaj, że wybierając się do lasu warto mieć przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią i mapę terenu. Możesz też skorzystać z mapy elektronicznej, którą znajdziesz w internecie na stronie www.bdl.lasy.gov.pl.

 

Zanik sieci komórkowej

W lesie zdarzają się miejsca, w których nie ma zasięgu sieci komórkowej

Prowadzenie gospodarki łowieckiej

W okresie od 1 października do 31 stycznia możliwe polowania zbiorowe, polowania indywidualne zgodnie z kalendarzem łowieckim.

Prace leśne

Wykaz prac leśnych prowadzonych w danym roku, można sprawdzić w BIP Nadleśnictwa  zakładka Zamówienia publiczne w SIWZ. Teren objęty pracami związanymi z pozyskaniem drewna oznakowany jest tablicami „zakaz wstępu”, na drogach dochodzących do powierzchni roboczej

Zagrożenie urazami spowodowanymi przez środki transportu pionowego i poziomego oraz transportowane materiały i produkty

Środki transportowe (samochody, ciągniki, żurawie hydrauliczne, wciągarki, i inne środki transportowe) oraz materiały i produkty podlegające przemieszczeniu (zrywane, załadowywane lub przewożone drewno, transportowane materiały (siatka ,słupki grodzeniowe, sadzonki , itp)

inne

 

 

W czasie leśnych wędrówek zachęcamy do skorzystania z Banku Danych o Lasach:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/

Dzięki aplikacji będziecie mogli swobodnie odnaleźć swoją aktualną lokalizację.