Lista aktualności Lista aktualności

Wybór najkorzystniejszej oferty zad 6

W związku z wytępującym brakiem funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w w przetargu nieograniczonym z dnia 2020-11-26 r. na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 roku” pakiet nr 6 zamieszczono na niniejszym portalu korporacyjnym LP, stronie nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

Po przywróceniu funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenie zostanie tam również opublikowane

Strzelce Opolskie 15-01-2021

Zn. spr.: ZG.270.5.2020.KD

- tylko drogą elektroniczną

 

 

 

 

UZ-T Leszczyk Leonard

 

ul. Kościuszki 35a,

44-110 Kolonowskie

uzt@wp.pl

 

 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z póź. zm. (dalej „PZP”) podaje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 2020-11-26 r. na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 roku”

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę na:

Zadanie nr 6 – ofertę Konsorcjum firm:

1.   Usługi Zrywkarsko-Transportowe Leonard Leszczyk Kościuszki 35a, 47-110 Kolonowskie

2.   Firma KLON Stanowski Andrzej, ul. Dębskiej Kuźni 9, 46-053 Daniec

3.   Firma BUK Stanowski Joachim, ul Odrodzenia 13b, 47-180 Izbicko 

 

  1. Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszych ofert:

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta z najwyższą sumą punktów w kryterium cena, termin płatności i samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia. Punktacja przyznana w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja przedstawione zostały w załączniku do niniejszej informacji.

 

  1. Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszych ofert:

Zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W/w postępowaniu na zadanie nr 6 nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W/w postępowaniu na zadanie nr 6 nie odrzucono żadnej oferty.

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia:

  1. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym i przyznanej punktacji  na zadania 6.

 

 

Otrzymują pocztą elektroniczną:

  1. adresat
  2. a/a
  3. Tablica ogłoszeń
  4. BiP Nadleśnictwa

 

Z poważaniem

Dariusz Rieger

sekretarz

 

Punktacja ofert w przetargu „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 r.”

 
 
                   

Numer zadania

Nazwa oferenta

Nr oferty

Cena oferty

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium Termin płatności

Punktacja w kryterium Obowiązek nadzoru

Punktacja w kryterium Obowiązek Samodzielnej Realizacji

Łączna punktacja

 

6

Konsorcjum firm:
1.       Usługi Zrywkarsko-Transportowe Leonard Leszczyk Kościuszki 35a, 47-110 Kolonowskie
2.       Firma KLON Stanowski Andrzej, ul. Dębskiej Kuźni 9, 46-053 Daniec
3.       Firma BUK Stanowski Joachim, ul Odrodzenia 13b, 47-180 Izbicko 

2

488 735,42 zł

60,00

10,00

X

30,00

100,00