Asset Publisher Asset Publisher

Wybór najkorzystniejszej oferty zad 2

W związku z wytępującym brakiem funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w w przetargu nieograniczonym z dnia 2020-11-26 r. na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 roku” pakiet nr 2 zamieszczono na niniejszym portalu korporacyjnym LP, stronie nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

Po przywróceniu funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenie zostanie tam również opublikowane

Strzelce Opolskie 15-01-2021

Zn. spr.: ZG.270.5.2020.KD

- tylko drogą elektroniczną

 

 

 

 

 

                                                                                       Uczestnicy postępowania „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 roku”  

zadanie nr 2

 

 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z póź. zm. (dalej „PZP”) podaje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 2020-11-26 r. na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 roku”

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę na:

Zadanie nr 2 – ofertę firmy Z.P.H.U. DAX Henryk Swińczak w spadku, Leśna 10, 44-171 Pławniowice

 

  1. Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszych ofert:

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta z najwyższą sumą punktów w kryterium cena, termin płatności i obowiązek zapewnienia nadzoru. Punktacja przyznana w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja przedstawione zostały w załączniku do niniejszej informacji.

 

  1. Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszych ofert:

Zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W/w postępowaniu na zadanie nr 2 nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W/w postępowaniu na zadanie nr 2 nie odrzucono żadnej oferty.

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia:

  1. Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym i przyznanej punktacji  na zadanie 2.

 

 

Otrzymują:

  1. Z.P.H.U. „DAX’ Hernyk Swińczak w spadku, ul. Leśna 10

       44-171 Pławniowice;             dax_rudziniec@vp.pl

  1. Konsorcjum Barwinek 2 Jerzy Jamroziński , Chłopickiego 4c

47-133 Jemielnica;                jjkonar@poczta.onet.pl

  1. Tablica ogłoszeń
  2. BiP Nadleśnictwa

Z poważaniem

Jan Spałek

kierownik zamawiającego

Punktacja ofert w przetargu „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 r.”

 
 
                   

Numer zadania

Nazwa oferenta

Nr oferty

Cena oferty

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium Termin płatności

Punktacja w kryterium Obowiązek nadzoru

Punktacja w kryterium Obowiązek Samodzielnej Realizacji

Łączna punktacja

 

2

 

Z.P.H.U. DAX Henryk Swińczak w spadku, Leśna 10, 44-171 Pławniowice

6

953 707,49 zł

60,00

10,00

30,00

x

100,00

 

Konsorcjum Bariwinek 2 w składzie:                                   1. "KONAR" Jerzy Jamroziński ul. Chłopickiego 4c, 47-133 Jemielnica                                                                        2. Kamila Skiba DMK LAS ul. Dzierżonia 19, 46-050 Nakło                                                                                         3. Jan Polok Kadłub  ul. Zielona 4, 47-100 Strzelce Opolskie                                                                                   4.  Bok Karol Usługi w Zakresie Zrywki i Transportu Drewna, 47-133 Łaziska, Bokowe 1

9

1 047 493,94 zł

54,65

10,00

30,00

x

94,65