Asset Publisher Asset Publisher

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pakiet nr 2

W związku z wytępującym brakiem funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym z dnia 2021-01-26 r. na Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w 2021 roku” pakiet nr 2 zamieszczono na niniejszym portalu korporacyjnym LP, stronie nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

Strzelce Opolskie, dnia 27 stycznia 2020 r.

Zn. spr.: ZG.270.6.2020.KD

 

Zakład Usług Leśnych Krystyna Łupak

ul. Ujazdowska 21

47-143 Zimna Wódka

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w roku 2021”,
Pakiet nr 2

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie jako Zamawiający w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w roku 2021” (ZG.270.6.2020.KD) , działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „Pzp”), niniejszym zawiadamia o unieważnieniu postępowania, w części dotyczącej Pakietu nr 2, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 93 ust. 2 Pzp, a to z uwagi na fakt, iż w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie

 

W ramach prowadzonego postępowania, w części dotyczącej Pakietu nr 2, wpłynęła jedna oferta Wykonawcy – Zakład Usług Leśnych Krystyna Łupak z siedzibą w Zimnej Wódce, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, a to z uwagi na jej niezgodność z ustawą oraz fakt, iż nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając powyższe na uwadze zamawiający unieważnił postępowanie w tej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.

 

 

 

Jan Spałek

_____________________

Kierownik zamawiającego