Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Klauzula informacyjna
system służbowych urządzeń rejestrujących

w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych                    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:

 

  1. Na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie funkcjonuje system służbowych urządzeń rejestrujących w ramach ochrony mienia i zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia.
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Strzelce Opolskie z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Moniuszki 7

Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: strzelce@katowice.lasy.gov.pl

  1. Kontakt z Inspektorem Danych Ochrony Danych Osobowych – e-mail: (ewentualnie do osoby odpowiedzialnej w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych) strzelce@katowice.lasy.gov.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: profilaktyki i ograniczania niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego; ujawniania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego na terenach i gruntach leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych; zebrania materiału dowodowego, jeśli okoliczność wskazuje na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia; poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Straży Leśnej prowadzących czynności kontrolne w stosunku do osób i mienia.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 litera c RODO i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w ramach realizacji zadań wynikających z z art. 5 a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2018 poz. 1182 z późn. zm.), a w zakresie w jakim RODO jest wyłączone na mocy art. 2 ust. 2 lit. d RODO, również ustawa z dnia 14 grudnia 2018r o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
  4. Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dniu lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie może stanowić dowód w tym postępowaniu.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych w art. 15 RODO pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO, a także do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO.
  7. W przypadku uznania, że Pani/Pana wizerunek został utrwalony i jest przetwarzany niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.