Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000


I. OZW Góra Świętej Anny PLH160002

Typ ostoi: B

Powierzchnia: 5084,30 ha, w tym na gruntach nadleśnictwa 1711,39 ha

Obszar wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i dolomitów środkowego triasu, z centralnie zlokalizowanym nekiem bazaltowym. Garb jest rozczłonkowany na szereg wyniesień oddzielonych suchymi dolinkami i obszarami zrównań. W wierzchołkowej jego części, w obrębie wychodni skał węglanowych rzeźba krasowa, z lejami, misami i studniami krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi, niewielkimi wnękami i grotami. Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze Św. Anny - 404 m n.p.m. Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia terenu są lasy, w większości reprezentujące 3 fitosocjologiczne odmiany buczyn oraz grądy. Mniejszy udział osiągają murawy kserotermiczne, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie Użytkowane łąki, w tym eutroficzne. Uzupełnieniem są wychodnie skał węglanowych oraz źródliska wraz ze specyficzną dla nich roślinnością zielną i wysoką. Spośród form intensywniejszego zagospodarowania przestrzeni dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej naturalności, mozaikę krajobrazową.

 

II. OZW Kamień Śląski PLH160003

Typ ostoi: B

Powierzchnia: 832,40 ha, w tym na gruntach nadleśnictwa 16,99 ha

Dużą część obszaru stanowi lotnisko, gdzie dominują różnego rodzaju częściowo zarastające murawy. W latach 70-tych na tym obszarze była zlokalizowana największa w Polsce kolonia susła moręgowanego Spermophillus citellus. Obecnie na terenie obszaru prowadzony jest program reintrodukcji susła moręgowanego.

 

III. OZW Łęg Zdzieszowicki PLH160011

Typ ostoi: B

Powierzchnia: 619,90 ha, w tym na gruntach nadleśnictwa 426,01 ha

Obszar to kompleks dobrze zachowanych, lecz miejscami grądowiejących łęgów jesionowo – wiązowych nad Odrą. W ostoi zlokalizowane są starorzecza Odry będące w różnych stadiach rozwoju geomorfologicznego i sukcesji ekologicznej. Obszar jest największym płatem lasu łęgowego na południe od Opola.