Asset Publisher Asset Publisher

Informacje o projekcie ochrony przeciwpożarowej

 

Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
  • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
  • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

W ramach projektu:

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie wykonało modernizację 2 dostrzegalni pożarowych, w Leśnictwach Spórok i Górażdże.

Modernizacja, zakończona 26.06.2019 r. polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych:

- montaż pionu komunikacyjnego w postaci schodów spiralnych w miejsce zdemontowanej drabiny pionowej, we wnętrzu betonowego trzonu dostrzegalni,

- przebudowa kabiny obserwacyjnej poprzez demontaż starej kabiny i montaż nowej, wykonanej z materiałów termoizolacyjnych.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  520 000,00 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych (robót budowlanych) wyniosła 490 000,00 zł.

Zgodnie z umową dotacji, kwota dofinansowania z funduszy europejskich wyniosła 416 500,00 zł. co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych.